Användarvillkor för webbplatsen (Sverige)

Standarddokument | Upprätthållen | Sverige

Villkor för åtkomst till och användning av en webbplats enligt svensk lag. Denna resurs var tidigare känd som Användarvillkor för webbplatsen (Sverige).

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS  

VAD INNEHÅLLER DESSA VILLKOR?  

Dessa villkor anger reglerna för användning av vår webbplats https://www.euronetatms.se/ (vår webbplats).

VILKA VI ÄR OCH HUR DU KONTAKTAR OSS  

https://www.euronetatms.se

är en webbplats som drivs av Euronet 360 Finance Limited[SW1] – Branch (”vi”, ”vår”, ”oss”), registrerat under företagsnummer 516410-9398, med säte på Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Sverige.

För att kontakta oss, vänligen mejla contact@euronetworldwide.com eller ring vår kundtjänst på +46 200122 053.

Om du vill lämna ett klagomål om driften eller användningen av denna webbplats ber vi dig att skicka ditt klagomål till oss via e-post till ovanstående e-postadress. Kom ihåg att i klagomålet beskriva dina problem med driften eller användningen av denna webbplats och lämna dina kontaktuppgifter.

GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR  

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

DET FINNS ANDRA VILLKOR SOM KAN GÄLLA FÖR DIG  

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår webbplats:

VI KAN KOMMA ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR  

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Varje gång du vill använda vår webbplats bör du kontrollera dessa villkor för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten. Dessa villkor uppdaterades senast den 21/12/2023.

VI KAN KOMMA ATT GÖRA ÄNDRINGAR TILL VÅR WEBBPLATS

Vi kan komma att uppdatera och ändra vår webbplats från tid till annan för att återspegla förändringar i våra produkter, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder (inklusive med din leverantör av telekommunikationstjänster) för att få tillgång till vår webbplats.

VI KAN KOMMA ATT TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT TA NER VÅR WEBBPLATS  

Vår webbplats tillhandahålls kostnadsfritt.

Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgängligt eller utan avbrott. Vi kan komma att tillfälligt eller permanent ta ner eller begränsa tillgängligheten till hela eller delar av vår webbplats av affärs- och driftsskäl. Vi kommer att försöka ge rimlig förvarning om eventuella begränsningar av tillgängligheten.

Du är också ansvarig för att se till att alla personer som kommer åt vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor, och att de följer dem.

VÅR WEBBPLATS OCH INFORMATIONEN DÄRI ÄR ENDAST FÖR ANVÄNDARE I SVERIGE

Vår webbplats och informationen på den riktar sig till personer som är bosatta i Sverige. Vi garanterar inte att innehåll som är tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt för användning eller tillgängligt på andra platser.

HUR DU KAN ANVÄNDA MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS  

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och avtal runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av en eller flera sidor från vår webbplats för personligt bruk och du får uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separat från åtföljande text.

Vår status (och den för alla identifierade bidragande personer) som skapare av innehållet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för detta från oss eller våra licensgivare, och du får inte reproducera, återge eller publicera till andra personer helt eller delvis.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, enligt vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort.

FÖRLITA DIG INTE PÅ INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS  

Innehållet på vår webbplats är endast avsett som allmän information. Den är inte avsedd att utgöra rådgivning som du bör förlita dig på. Du måste inhämta professionell rådgivning eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avstår från att vidta, någon åtgärd på grundval av innehållet på vår webbplats.

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats gör vi inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt, aktuellt eller tillgängligt. Detta gäller även innehåll som tillhandahålls av tredje part. Uppskattningar och bedömningar återspeglar respektive författares åsikt vid tidpunkten för förberedelse eller utarbetande. Dessa kan vara föråldrade på grund av nya utvecklingar eller kan på annat sätt ha förändrats utan att de bedömningar, fördjupningar och den information som tillhandahålls har ändrats. Om innehållet har gjorts tillgängligt av tredje part eller återspeglar tredje parts åsikter, behöver det inte överensstämma med våra åsikter, utan kan till och med motsäga dem.

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR WEBBPLATSER SOM VI LÄNKAR TILL  

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner de länkade webbplatserna eller den information som du kan få från dem.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL ÄR INTE GODKÄNT AV OSS  

Denna webbplats kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av webbplatsen, inklusive till anslagstavlor och chattrum. Denna information och dessa material har inte verifierats eller godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

HUR MAN KLAGAR PÅ INNEHÅLL SOM LADDATS UPP AV ANDRA ANVÄNDARE  

Om du vill klaga på innehåll som laddats upp av andra användare kan du kontakta oss på https://www.euronetatms.se/kontakta-euronet/.

HUR VI KAN KOMMA ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER  

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter enligt vad som anges i vårt sekretessmeddelande: https://www.euronetatms.se/sekretessmeddelande/https.

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR VIRUS OCH DU FÅR INTE INTRODUCERA DEM  

För att använda webbplatsen krävs en enhet med tillgång till Internet som stöder en webbläsare(Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Bing eller deras uppgraderingar) . Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att få tillgång till vår webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server som vår webbplats lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Sådana aktiviteter kan vara förbjudna, och vi kommer att meddela relevanta brottsbekämpande myndigheter i enlighet med detta och samarbeta med nämnda myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

REGLER FÖR LÄNKNING TILL VÅR WEBBPLATS  

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av samband, godkännande eller stöd från vår sida när det inte finns något sådant.

Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte ramlänkas på en annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillståndet att länka utan föregående meddelande.

Om du vill länka till eller använda något annat innehåll på vår webbplats än det som anges ovan, vänligen kontakta contact@euronetworldwide.com.

VILKET LANDS LAGAR GÄLLER FÖR EVENTUELLA TVISTER?  

Användarvillkoren för denna webbplats regleras av irländsk lag. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med användningen av vår webbplats och som inte löses i godo ska avgöras av den domstol som har territoriell och materiell behörighet.

Vi hänvisar dig till Europeiska unionens plattform för tvistlösning utanför domstol online, som kan nås på följande Internetadress: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontakta oss
GRATISNUMMER

Sök