Internationellt meddelande om skydd av personuppgifter

Maj 2024

Detta meddelande om skydd av personuppgifter (”Meddelande om skydd av personuppgifter”) förklarar hur var och en av de företag och/eller filialer som anges i tabellen ”Vilka vi är” i avsnittet Vilka vi är nedan (”vi”, ”vår”, ”oss”) samlar in, använder, lagrar, delar med andra parter och/eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter (”Personuppgifter”) när du använder vår webbplats (”Webbplats”), oavsett om du är besökare och/eller användare av vår webbplats, eller interagerar med oss på annat sätt (kollektivt, ”ni”, ”er” eller ”användare”). I detta meddelande om skydd av personuppgifter beskriver vi också om dina personuppgifter delas med andra parter och vilka mekanismer som har införts för att skydda dina uppgifter.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska detta meddelande om skydd av personuppgifter och kontrollera webbplatsen för eventuella uppdateringar. Uppdateringar av detta meddelande om skydd av personuppgifter publiceras på vår webbplats och genom att fortsätta att göra affärer med oss godkänner du detta meddelande om skydd av personuppgifter och eventuella framtida ändringar.

Där lokal lagstiftning kräver att ytterligare information ska ingå i detta meddelande om skydd av personuppgifter har sådan information inkluderats i avsnittet nedan.

Vilka är vi?
Vi är en del av Euronet-koncernen.

Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?
Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen och för att följa gällande lagstiftning. 

Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter för specifika avtalsmässiga och rättsliga ändamål.

Med ditt samtycke samlar vi även in uppgifter för andra ändamål.  

Hur länge sparar Euronet personuppgifter?
Vi sparar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt eller som det krävs enligt gällande lagstiftning. 

Vem delar vi personuppgifter med?
Vi delar personuppgifter med andra företag inom Euronet-koncernen, rättsliga myndigheter och partners samt när det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav eller avtalsenliga åtaganden.

Var lagrar Euronet personuppgifter?
Vi lagrar personuppgifter på säkra platser och vidtar strikta säkerhetsåtgärder.

Om vi behöver överföra personuppgifter till andra platser vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att följa rättsliga skyldigheter och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Vilka är dina rättigheter angående personuppgifter?
Beroende på var du bor kan du ha rättigheter rörande dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. En beskrivning av gemensamma rättigheter angående personuppgifter ges i avsnitt 10 nedan. För att lämna in en begäran kan du kontakta oss via e-post på dpo@euronetworldwide.com

1. Vilka personuppgifter samlas in och varför?

Nedan anges kategorier, källor, ändamål och rättsliga grunder för insamling och behandling av dina personuppgifter när du besöker och/eller använder vår webbplats. Om insamling och behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Vi samlar in dina personuppgifter när du besöker och/eller använder vår webbplats eller när du lämnar ut dessa till oss i samband med användning av webbplatsen, inklusive när du begär information eller lämnar in klagomål som rör förvaltningen eller användningen av denna webbplats eller innehåll som laddats upp av andra användare i enlighet med våra användarvillkor för webbplatsen.

Dessa uppgifter kan innefatta följande:

Identifierings- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefon- och/eller faxnummer, bostads- och/eller företagsadress och andra kontaktuppgifter (”Kontaktuppgifter”), titel, födelsedatum, kön, bilder, filmer eller underskrift. 

Det är möjligt att du ger oss ytterligare information i samband med svars- och behandlingsprocessen för att begära information eller lämna in ett klagomål enligt våra användarvillkor för webbplatsen. I sådana fall kommer vi att behandla de personuppgifter du ger oss enligt vad som anges i detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Information om beteende och teknisk information: IP-adress för besökare, internet eller andra liknande nätverk, surfning eller sökaktiviteter, information om beteende (för att förstå hur du beter dig när du använder våra produkter och tjänster), webbläsartyp och -version, tidszonsinställning, inställningar för skärmupplösning, webbläsarens plug-in-typer och -versioner, operativsystem och plattform. 

För mer information finns vår Cookiepolicy här 

Platsinformation eller geolokaliseringsdata: Vi kan samla in information om din plats när du besöker vår webbplats, antingen via din dator eller via din surfplatta eller mobiltelefon. I samtliga fall krävs ditt samtycke innan din platsinformation eller dina geolokaliseringsdata används.

Icke-identifierbara uppgifter: När det är möjligt använder vi uppgifter som inte möjliggör en omedelbar identifiering av dig (såsom anonyma demografiska uppgifter och användningsuppgifter) i stället för personuppgifter (”Icke-identifierbara uppgifter”). Dessa icke-identifierbara uppgifter kan användas för att förbättra våra interna processer eller tillhandahålla tjänster, utan vidare underrättelse. Vi kan använda aggregerade uppgifter för en rad olika ändamål, bland annat för att analysera, utvärdera och förbättra vår webbplats och dess innehåll.

2. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter från följande källor:

• Direkt från dig genom dina direkta interaktioner och vid begäran om information eller inlämning av klagomål, enligt ovan.

• Genom passiv insamling av information om dina interaktioner, inklusive sidklick, tidsåtgång eller andra automatiskt insamlade metadata.

• Internetleverantörer.

3. Varför samlar vi in och använder dina personuppgifter?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för följande ändamål:

i. Vi kan behandla dina personuppgifter inom ramen för ditt avtalsförhållande (art. 6 (1) (b) GDPR) med oss (dvs. användarvillkoren för webbplatsen):

ii. Vi kan behandla dina personuppgifter för ändamål som rör våra berättigade intressen (art. 6 (1) (f) GDPR). När vi använder dina personuppgifter för att åstadkomma våra berättigade intressen kommer vi att göra allt för att säkerställa att dina personuppgifter endast används i enlighet med gällande lagstiftning och att sådan användning inte kommer att åsidosätta dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd:

iii. Vi kan behandla dina personuppgifter om du tidigare har gett oss ditt samtycke (art. 6 (1) (a) GDPR):

iv. Vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser (artikel 6 (1) (c) GDPR), samt enligt beslut av behöriga domstolar eller tillsynsmyndigheter.

4. Personuppgifternas korrekthet

Vi förbinder oss att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta genom att se till att de senaste personuppgifter som vi har mottagit har registrerats korrekt. När det anses nödvändigt genomför vi även regelbundna kontroller och ber dig att uppdatera dina personuppgifter. Ibland kan vi skicka ett e-postmeddelande till dig där vi ber dig att bekräfta och/eller uppdatera dina personuppgifter. Detta meddelande baseras på vårt berättigade intresse och vår rättsliga skyldighet att ha korrekt och uppdaterad information.

Om du märker att dina personuppgifter inte är korrekta kan du begära rättelse eller uppdatera din information genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

5. Hur länge sparar Euronet personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in och omfattas av olika standarder och bestämmelser avseende överensstämmelsen med gällande rättsliga skyldigheter eller rapporteringsskyldigheter. Lagringsperioden bestäms utifrån gällande krav och skyldigheter, som kan innefatta:

6. Lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter för affärsändamål eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt beskrivningen nedan:

i. Inom Euronet-koncernen: Vi kan lämna ut dina personuppgifter till Euronet och Euronet-koncernens dotterbolag när det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla din begäran om information eller inlämning av klagomål (enligt användarvillkoren för webbplatsen), eller på annat sätt fullfölja de ändamål som beskrivs i detta meddelande om skydd av personuppgifter, eller för att uppfylla koncernens skyldigheter. 

ii. Till tredjepartsleverantörer för tjänster*: Vi kan dela de personuppgifter vi samlar in med tredjepartsleverantörer för tjänster som hjälper oss med vissa tekniska eller operativa uppgifter samt reglerings- eller efterlevnadsuppgifter. Som exempel kan sådana tredjepartsleverantörer innefatta databas- och webbplatsadministratörer, leverantörer av utvecklingstjänster, underhåll, anpassning av IT-infrastruktur, annonsörer eller annonseringsnätverk och sociala medieföretag, för att placera personliga annonser i digitala tjänster och anpassa konsumentpreferenserna.

*Den juridiska innebörden av och listan över ”tredjepartsleverantörer för tjänster” kan variera beroende på vilket land du bor i. För ytterligare information om vilka leverantörer som har åtkomst och varför de har åtkomst till dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

iii. Affärsprocesser: Vi kan överföra dina personuppgifter till en tredje part som ett resultat av en försäljning, ett förvärv, en sammanslagning eller en omorganisation som berör Euronet, ett företag inom Euronet-koncernen eller någon av deras respektive tillgångar. När vi gör detta kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen är tillräckligt skyddad.

iv. Lagar och bestämmelser: Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter, i den utsträckning det är nödvändigt, om det begärs av någon med juridiskt ansvar, vilket innefattar rättsliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter samt andra myndigheter som agerar inom deras behörighetsområde.

v. Branschpartners: Vi kan dela dina personuppgifter med rådgivare, advokater, konsulter, auktoriserade revisorer eller revisorer, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att tillhandahålla vår webbplats och utföra våra avtalsmässiga skyldigheter enligt användarvillkoren för webbplatsen, i enlighet med gällande lagstiftning och bästa praxis.  

Vi kan dela dina personuppgifter inom Euronet-koncernen, vilket kan innebära överföring av dina uppgifter utanför EES. Det är viktigt att vara medveten om att vi har för avsikt att följa de principer som anges i detta meddelande om skydd av personuppgifter, även om lagarna om att spara uppgifter i de länder som vi överför dina uppgifter till är mindre stränga än lagarna i ditt land, om inte annat krävs enligt gällande lagar.

Om vi delar personuppgifter med tredjepartsleverantörer för tjänster med säte utanför EES säkerställer vi att skyddsnivån och skyddet av dina personuppgifter överensstämmer med gällande dataskyddslagar.

7. Minderåriga

Vi tillhandahåller inte tjänster direkt till barn under 18 år och samlar inte proaktivt in deras personuppgifter. Om du är under 18 bör du inte använda webbplatsen eller några erbjudanden och inte heller dela några personuppgifter med oss. Om du får reda på att någon under 18 år på ett rättsstridigt sätt har lämnat ut personuppgifter till oss kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

8. Datasäkerhet

Vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter och har vidtagit kommersiellt rimliga och lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av den information du har anförtrott oss. Vi kommer alltid att sträva efter att säkerställa att dina personuppgifter är väl skyddade, i enlighet med internationell bästa praxis. Vi upprätthåller detta åtagande för datasäkerhet genom att vidta lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra dina personuppgifter.

För att skydda våra system från olagligt intrång använder vi säkra, banbrytande fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som förbättras kontinuerligt, för att säkerställa högsta säkerhetsnivå i enlighet med internationell bästa praxis och kostnadseffektivitet. Alla personuppgifter sparas på en säker plats skyddad av brandväggar och andra sofistikerade säkerhetsmekanismer med begränsad administrativ åtkomst.

Personal som har tillgång till dina personuppgifter samt behandlingsaktiviteter som rör dina personuppgifter är avtalsmässigt bundna att hålla dina uppgifter privata och följa den integritetspolicy som implementeras i vår organisation. 

Vi strävar efter att uppnå den högsta standarden för dataskydd genom att vidta branschens standardåtgärder för att skydda din integritet. 

9. Marknadsföring och reklam

Tredjepartsannonsörer tillhandahåller annonser som visas på vår webbplats eller någon annanstans i våra tjänster. Tredjepartsannonsörer har inte tillgång till någon av de uppgifter som våra kunder har lämnat ut direkt till oss. Annonsörerna förlitar sig vanligtvis på cookies eller andra webbaserade mekanismer för att bedöma vilka annonser som kan vara intressanta för dig. Vi placerar inte några ”Annonseringscookies” och aktiverar inte ”Annonsering” eller ”Lokalisering” på ditt system utan ditt samtycke.

Om du har gett ditt samtycke genom att godkänna annonseringscookies på webbplatsen kan vi använda tredje parter för att göra det (remarketing och liknande målgruppsfunktioner). Du kan välja bort reklam genom att ändra dina inställningar för cookies genom att klicka på ikonen längst ner till vänster på webbplatsen.

Vårt meddelande om skydd av personuppgifter är inte bindande för tredje parter. För att förstå den integritetspolicy som gäller för deras meddelanden bör du besöka den tredje partens webbplats. Du kan hitta alla tredje parter som kan använda annonseringscookies i vår Cookiepolicy.

Vi kan ibland kontakta dig (via e-post, SMS, brev eller telefon vid behov och enligt dina specifika instruktioner) när du har gett oss ditt samtycke till att tillhandahålla riktad marknadsföring av våra tjänster och/eller våra produkter.

Varför får du elektroniska meddelanden?
Beroende på vilket land du bor i kommer du att få marknadsföringsmeddelanden om du har godkänt att vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål.

Vi kan också skicka elektroniska meddelanden till dig för marknadsföringsändamål när du har ett avtalsförhållande med oss, vilket innebär när du för närvarande använder våra tjänster eller när du inte uttryckligen har begärt att inte få ovannämnda marknadsföringsmeddelanden.

Du informeras alltid om detta och vi ser till att du vid användning av våra tjänster, eller under registreringsprocessen, har all nödvändig information för att vara medveten om att dina personuppgifter kan användas för det specifika ändamålet. Du ges under registreringsprocessen och vid användning av våra tjänster möjlighet att uttryckligen säga att du inte är intresserad av att få sådana marknadsföringsmeddelanden. I dessa fall tar vi bort dig från vår lista och du får inte några uppdateringar som kan vara av intresse för dig när det gäller våra tjänster och produkter. Du kan ändra ditt val när som helst.

Hur kan du undanbe dig marknadsföringsmeddelanden?
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att använda en av följande mekanismer: 

Om du har ytterligare frågor om användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och/eller vill börja få marknadsföringsmeddelanden kan du även skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

10. Beskrivning av rättigheter angående personuppgifter

Beroende på var du bor kan dina rättigheter angående personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning innefatta: 

  1. Rätt till tillgång:rätt att begära tillgång till en kopia av dina personuppgifter.
  2. Rätt till rättelse:rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.
  3. Rätt till radering:rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter.
  4. Rätt till dataportabilitet:rätt att få ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig under vissa villkor.
  5. Rätt att göra invändningar:rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter (t.ex. för direkt marknadsföring).
  6. Rättigheter angående automatiserade beslut:rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, om detta kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka honom eller henne. 

Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt och inom den tidsram som anges i gällande lagstiftning.
För tillämpliga rättigheter, se avsnittet Regionalt meddelande om skydd av personuppgifter nedan.

För att utöva någon av dina rättigheter måste du skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten vidtar vi nödvändiga åtgärder för att verifiera din identitet och kan be dig lämna ut andra uppgifter innan du får tillgång till dina personuppgifter eller börjar ändra dina personuppgifter. Om vi vid behov inte har en kopia av ditt ID-kort eller annat juridiskt giltigt dokument som styrker din identitet kan vi inte svara på din begäran.

Var medveten om att vissa rättigheter kanske inte kan göras gällande på grund av affärsbehov eller rättsliga skyldigheter när du får tillgång till tjänsten. Dina rättigheter kan vara begränsade för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter, såsom skyldigheter rörande penningtvätt, avtal och efterlevnad. Du kommer i vilket fall alltid att besvaras när du utövar någon av de rättigheter som anges ovan och/eller eventuella ytterligare rättigheter du kan ha beroende på din jurisdiktion. Om din rättighet inte kan göras gällande får du alltid en tillfredsställande förklaring. 

11. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller vår datapraxis kan du kontakta oss skriftligen via e-post på DPO@euronetworldwide.com eller per post till Euronet Data Protection Officer, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Beroende på gällande integritetslagstiftning kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet eller annat tillsynsorgan, om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter enligt detta meddelande om skydd av personuppgifter eller gällande lagstiftning:

12. Vilka vi är


Österrike
https://www.euronetatms.at
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer FN 383620y, med säte och företagsadress på Wollzeile 1-3, 1010 Wien, Österrike

Belgien
https://www.euronetatms.be
Innova TaxFree. Företag registrerat i Belgien med organisationsnummer BE0506.980.396 med säte på Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Belgien

Bulgarien
https://www.euronetatms.bg
Euronet Services EOOD, företag registrerat i Bulgarien med organisationsnummer BG204616073, med säte på Shipka St. 6, våning 3, Sofia 1504 (България, София 1504, ул. Чипка 6, етаж 3), Bulgarien

Tjeckien
https://www.euronetatms.cz
Euronet Services spol. s r.o., företag registrerat i Tjeckien med organisationsnummer 25608452, med säte och företagsadress på Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Tjeckien

Kroatien
https://www.euronetatms.hr
EFT Usluge d.o.o., företag registrerat i Kroatien med organisationsnummer 080137553, med säte och företagsadress på Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Kroatien

Cypern
https://www.euronetatms.com.cy
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer AE2948, med säte på 7 Thiseos str., kontor 001,2042 Strovolos, Nicosia, Cypern

Danmark
https://www.euronetatms.dk
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 34740038, med säte och företagsadress på Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Danmark

Estland
https://www.euronetatms.ee
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 14756049, med säte och företagsadress på Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Estland

Frankrike
https://www.euronetatms.fr
Euronet Services SAS, företag registrerat med organisationsnummer 878 585 223 00026, med säte och företagsadress på 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Paris, Frankrike

Spanien
https://www.euronetatms.es
Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (filial), företag registrerat med organisationsnummer W8262682A, med säte och företagsadress på Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien

Grekland
https://www.euronetatms.gr
Euronet Card Services S.A., företag registrerat i Grekland med organisationsnummer 123363401000, med säte och företagsadress på 1, Sachtouri & Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Grekland

Irland
https://www.euronetatms.ie
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 908313, med säte på 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Irland

Island
https://www.euronetatms.is
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 650521-0130, med säte på Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Island

Italien
https://www.euronetatms.it
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 97626920157, med säte och företagsadress på Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Italien

Litauen
https://www.euronetatms.lt
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 305413397, med säte på Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Litauen

Lettland
https://www.euronetatms.lv
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 40203219803, med säte och företagsadress på Duntes iela 6, Riga, LV-1013, Lettland

Ungern
https://www.euronetatms.hu
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft., företag registrerat med organisationsnummer 01-09-680790, med säte på Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budapest, Ungern

Malaysia
https://www.euronetatms.my
Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, företag registrerat i Malaysia med momsregistreringsnummer – SST-registreringsnummer W10-1808-31042954, med säte på Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Malaysia

Malta
https://www.euronetatms.com.mt
Euronet 360 Finance Limited, företag registrerat med organisationsnummer OC1320, med säte på BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Mexiko
https://www.euronetatms.mx
Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., med RFC-nummer EEM160411LV3 och säte på Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Mexiko

Montenegro
https://www.euronetatms.me
Euronet Services d.o.o., företag registrerat i Montenegro med organisationsnummer 03314766, med säte på IV Proleterske br. 26, Podgorica, Montenegro

Norge
https://www.euronetatms.no
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 821247152, med säte och företagsadress på Skippergata 33, 0154 Oslo, Norge

Nederländerna
https://www.euronetatms.nl
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 62593498 med säte och företagsadress på Hogehilweg 4 K, 5th Floor, 1101 CC Amsterdam, Nederländerna

Filippinerna
https://www.euronetatms.ph
Euronet Technology Services Inc., företag registrerat i Filippinerna med organisationsnummer CS201730466, med säte på 8th Floor, Zuellig Building, Makati Avenue, corner Paseo de Roxas and Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Filippinerna

Portugal
https://www.euronetatms.pt
Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda (filial), företag registrerat med organisationsnummer 980524920, med säte och företagsadress på Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisboa, Portugal

Rumänien
https://www.euronetatms.ro
Euronet Services SRL., företag registrerat med organisationsnummer J / 40/1066/1998, med säte och företagsadress på nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2nd Building, 3rd Floor, Bucharest 1, Rumänien

Slovenien
https://www.euronetatms.si
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 8481628000, med säte på Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenien

Sverige
https://www.euronetatms.se
Euronet 360 Finance Limited (filial), företag registrerat med organisationsnummer 516410-9398, med säte och företagsadress på Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Sverige

UK
https://www.euronetatms.com
Euronet 360 Finance Limited, företag registrerat i England med organisationsnummer 06928422, med säte på 7th Floor North Block, 55 Baker Street, London, England, W1U 7EU

Slovakien
https://www.euronetatms.sk
Euronet Services Slovakien, spol. s r.o., företag registrerat i Slovakien med ID-nummer 35 854 448, med säte på Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Kontakta oss
GRATISNUMMER

Sök